Procediment per renovar el permís d’armes

Per poder sol·licitar o renovar les llicències d'armes per a la pràctica de tir esportiu o caça, és necessari aportar un certificat psicofísic expedit en un centre de reconeixements mèdics autoritzat per la Conselleria de Sanitat.

La llicència d'armes tipus D (llicència bàsica d'armes llargues ratllades per a caça major) i la llicencia tipus I (per disposar d'armes de tir esportiu i escopetes de caça) ha de renovar-se cada 5 anys fins que la persona compleixi els 60, cada 3 fins als 70 anys d'edat i es requereix una renovació anual per a totes aquelles persones majors de 70 anys.

Per obtenir l'informe psicofísic, es realitzen una sèrie de proves per complir amb els requisits de salut exigits pel Reglament d'Armes i el Reial decret 2487/1998 de 20 de novembre, que regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica per a tinença i ús d'armes. En el reconeixement psicofísic, a més d'una entrevista per conèixer aspectes de salut general, oftalmològica i psicològica, es realitzen una sèrie de proves per complementar-la, d'entre les quals destacam:

  • Test oftalmològic per conèixer l'agudesa visual de la persona.
  • Valoració de les aptituds perceptiu-motores i de presa de decisions.
  • Exploració psicològica per avaluar trets de personalitat que informen de l'estabilitat emocional, satisfacció pròpia i control de la persona.

Les sol·licituds d'aquestes llicències d'armes han de presentar-se en les Intervencions d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil corresponents al domicili de la persona interessada. Juntament amb el certificat d'aptituds psicofísiques (que té una validesa de 3 mesos), l'interessat que vulgui renovar aquests permisos d'armes, haurà d'aportar un certificat d'antecedents penals i violència de gènere (o bé una autorització perquè es consultin les dades en l'Administració competent), fotocòpia del DNI i el justificant de pagament de la taxa que correspongui. A més, haurà de demostrar la dedicació a l'esport cinegètic o aportar una fotocòpia de la llicència de caça, així com la declaració jurada de la cusòdia de les armes en caixa forta (en el cas de la llicència D). Finalment, si se sol·licita la llicència per primera vegada, també haurà de presentar el certificat que acrediti haver superat les proves de capacitació per a l'obtenció de la llicència d'armes.

Per realitzar el certificat psicofísic a l'Institut Oftàlmic de Mallorca, només necessita acudir amb el seu DNI, i ulleres si les utilitza habitualment. No és necessari portar fotografia, ja que es poden realitzar al nostre centre de reconeixements mèdics de Palma.

Pot consultar els preus i avantatges que li oferim si també ha de renovar el permís de conduir o altres permisos com el d'embarcacions d'esbarjo, personal de seguretat privada, o gruista.

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i analítica de navegació.Més informació en la nostra Política de cookies.

Indiqui les seves preferencies per a les cookies: